Lagu Pop Bali Pinaka Jalaran Nincapang Malajah Basa Bali

 

Basa Bali, kaucap pinaka silih tunggil baga ring Kebudayaan Bali kawentennyane dahat mabuat, sane mawinan Kebudayaan Bali punika prasida kasolahang miwah kasobyang. Basa Bali pinaka unteng kebudayaan Bali patut kadadosang ulu ring jiwa pramana para kramane pinaka dasar pawangunane ring Bali.

Sakadi sane sampun kauningin olih iraga sareng sami ngeninin indik kawentenan basa Bali ring aabe sane mangkin sampun ngancan rered, napi malih ring sajeroning para yowana lan anak alit Bali. Yening panggihin lan piarsayang mangkin, ring alit-alit iraga sareng sami nenten naenin ngangge basa bali risajeroning rikala mababaosan utawi mawicara ritatkalaning maplalian, makedekan, utawi ring basa sarahina. Akeh sampun alit-alite nganikain wantah danganan ngangge basa Indonesia utawi Basa Inggris katimbang ngangge Basa Bali. Sakadi asapunika kawentenan Basa Bali iraga sane mangkin ring Para Yowana lan alit-alit iragane.

Napike sane mawinan basa Baline mangkin ngancan rered...? Ring aab jagate sekadi mangkin sane ketah kebaos era global, aab jagat awor tan pawates, wenten mekadi ajerih pikayunan para krama Baline indik Basa Bali pacang rered, santukan panglimbak ilmu pengetahuan miwah teknologine tan pawates, nylisik nyusup ring kahuripan krama Baline. Indike puniki patut mangda iraga sareng sami sayaga, nepasin kawentennyane, mangda panglimbak puniki kawigunayang taler anggen ngalimbakang basa, aksara miwah sastra Bali. Panglimbak miwah palestarian Basa Bali patut pinaka gegambelan krama Bali makasami, mangda punapi antuk basa Bali puniki prasida mawiguna ring sakancan wewidangan pewangunan ring Bali.

Asapunika taler aab sakadi mangkin wenten taler utsaha sane prasida kaanggen titi mangdane mawali alit-alit kalih yowana Baline majahang ngangge Basa Bali, inggih punika majalaran antuk magending lagu Pop Bali. Lagu pop Bali pinaka silih sinunggil seni sane prasida nyusup ring sajeroning paiketan lan kawentenan alit alit lan yowana Baline. Lagu pop Bali sane mangkin sane sampun nuutin panglimbak jaman ngangge Basa Bali sane dangan/aluh antuk karesepang lan akeh taler Lagu Pop Bali sane sampun kasarengin antuk Basa Indonesia lan Basa Asing sane mawinan alit-alit taler yowana Baline prasida seneng magending Bali. Majalaran antuk rasa seneng magending Bali wenten manah egar sangkaning Basa Baline kari wenten pamarginnyane, lan kawentenan Lagu Pop Bali puniki pangaptine sida ngawinang setata ajeg nyane budaya Bali mawit saking Basa Bali. "Ngiring lestariang Basa Aksara Sastra Baline mangdane Satata Ajeg lan Baline Manggih Kasutreptian Riwekasan"


(Ni Putu Eka Rusminiantini, S.Pd)